kqaa
1. AMt
2. AMjaama
3. AaiSak
4. Aaš³marazI´
5. Aa%mah%yaa
6. AsaMBava
7. AGaTIt
8. AaSaMka
9. Aa%maa
10. AahutI

stMBalaoKna
1. ‘ryatocaa vaalaI’ yaa saaPtaihk vaR%tp~akirta ‘Aai%mayatotUna’ ho inayaimat sadr.
2. ‘p``gat maharaYT/’ yaa paxaIkat ‘Aa%maicaMtna’ ho inayaimat sadr.
3. ‘cama-kar saMGaTna’ yaa maasaIkat ‘AaplaI hstI’ ho inayaimat sadr.
4. ‘raYT/ima~’ yaa saaPtaihkvaR%tp~akirta ‘AMtÁkrNaatUna’ ho inayaimat sadr.
5. ‘AlaaOkIk’ sadrat samaajaatIla kahI p`itiYzt vya@tIMcaa Gaotlaolaa SaaoQa.
6. ‘dO.gaavakrI’ yaa vaR%tp~at ‘Alpivarama’ ho inayaimat sadr.
7. ‘dO.vaR%tmaanasa’ yaa vaR%tp~at ‘AvatI­BavatI’ ho dr SauËvaarI p`isaQd haoNaaro inayaimat sadr.
8. ‘dO. saMQyaakaL’ yaa laaokip`ya vaR%tp~at AQauna­maQauna p`kaiSat haoNaaro inayaimat sadr.
9. ‘maanava AiQakar AiQainayama’ yaa naaoMdNaIkRt saaPtaihkamaQyao ‘AsaMca saucalaM mhNaUna... ’ p`kaiSat haoNaaro inayaimat sadr.
10. ‘inaBa-ya yauvaa’ maQyao inayaimat laoKna.
11. saaPtaihk ‘kaokNa pva-t’ maQyao inayaimat laoKna.
12. saaPtaihk ‘manasao [Saara’ maQaUna inayaimat laoKna.
13. saaPtaihk ‘iSavap`vaah’ maQaUna inayaimat laoKna.
14. saaPtaihk ‘kaokNasqa’ maQao ‘Aar yaa Paar’ inayaimat sadr.

laoK
1. Aa%mah%yaa na kolaolaI SaotkrINaÑ
2. Aata,,, sauya- ]gavalaa nasata tr….
3. Aamadar haota haota….
4. “AMt yaa~ocyaa idSaonao”.
5. AivaYkar……AtI ivaSvaasaU kar.
6. AsaMca…kaihtrI…
7. A%yaacaar ÑÑÑ
8. Aaho trI kaya ? pap AaiNa puNya ÑÑ
9. AaBaaLakDo pahuna qauMkNaaro.
10. Aoka imanaITacaI gaaoYT.
11. Aroro…kuMpNaavarcao SahaNao.
12. Apxa Asaavao inaÁpxa.
13. AarxaNa.
14. Asaurixat BaartacaI saurxaa.
15. AMQaaQauMdIcao puna-vasana. va [tr 750 poxaa AiQak laoK.
kivata saMga``h
1. Aitt ³marazI´
2. AaraoLI ³marazI´
3. AasamaaMÑѳihndI´
4. AMgaar ‘maharaYT/ navainamaa-Na saonaovarIla’ ³caaraoLI saMga``h´
5. AvaKL ³marazI kavyasaMga``h´
6. AMQaar ³marazI kavyasaMga``h´
7. AayauYya ³marazI kavyasaMga``h´

naaTyainamaa-Na
1. saa[-raja inamaI-t va Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana ³rija.´ p`stut tsaoca ?YaIkoSa Gaaosaalakr ilaiKtÀidgdSaI-t marazI naaTk ‘hrI Aalaa darI’.
2. Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana ³rija´ p`stut va ?YaIkoSa GaaosaalakrilaiKtÀ idgdSaI-t marazI ka^maoDI naaTk ‘naao eMT/I’.
3. Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana ³rija´ p`stut va ?YaIkoSa GaaosaalakrilaiKtÀidgdSaI-t marazI ka^maoDI naaTk ‘naao eMT/I’.?YaIkoSa Gaaosaalakr ilaiKtÀidgdSaI-t va sauQaIr dLvaI yaaMcao paSva-QvanaI laaBalaolao sauinala iSaMdo AiBanaIt ‘iSaDI-t Aalao saa[-naaqa’ ³marazI naaTk´
4. saagar gaavakr idgdSaI-t va Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana ³rija.´ inamaI-t marazI naaTk ‘baaMDgauL’.
5. Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana inamaI-t va saicana yaadva ilaiKtÀidgdSaI-t marazI naaTk ‘Aayalaa² lafDMca haya²²’.
6. Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana p`stut Aca-naa iqaeTr inaima-t dSarqa haqaIsarkr idgdSaI-t ‘ha baap kuNaacaa Æ’ ho saMsponsa iqa`lar marazI naaTkacaI inaima-tI.
7. Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana p`stut isaQdaMt p`aoD@Sansa inaima-t baalanaaTya ‘CaoTa iBama’.

ica~pT inamaa-Na
1. dovaIdasa inaima-t ‘maaya naoma [ja baMDyaa ]caapto’³marazI ica~pT´ kaya-karI inamaa-ta­ Da^.SaaMtarama karMDo
〉〉 जनसंपर्क कार्यालय
डॉ. शांताराम कारंडे
बÀ६ Ê चारकोप मार्केट Ê सेक्टर ¹ २ Ê चारकोप Ê
कांदिवली ³प´ Ê मुंबई ¹ ४०० ०६७

दूरध्वनी. ०२२¹२७६९८८८५
भ्रमणध्वनी. 0९८२०१५८८८५Ê
0९९८७७५८८८५Ê 0९८६७१५८८८५Ê
0९८२११५८८८५
ईमेल.

dr.shantaramkarande@gmail.com

〉〉 मध्यवर्ती कार्यालय
डॉ. शांताराम कारंडे
४६À२२६३Ê सुप्रभातÊ गांधी नगरÊ म्हाडा ऑफिस
जवळÊ बांद्रा ³पूर्व´Ê मुंबई ¹ ४०० ०५१

दूरध्वनी.०२२¹२६४५२५५५५Ê ०२२¹२६४५३५५५५
फॅक्स. ०२२¹२६४५४५५५५

〉〉 डॉ. शांताराम कारंडे फॅन्स फॉऊन्डेशन

मनसे चा संपूर्ण राजकीय लढा हा मराठी भाषा, मराठी राज्य व मराठी माणूस यांचे 'गोमटे' करण्यासाठी आहे. त्याच्यामध्ये आडवे येणारे पक्ष, संघटना, परप्रांतीय राजकीय गट आणि अनेक इतर विघ्नसंतोषींचा कणा माझी संघटना मोडल्याशिवाय राहाणार नाही. आज महाराष्ट्रातल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी लाज वाटावी इतकं मराठीपण सोडलेलं आहे.