• caarkaopmaQyao javaL javaL ६०० naagarIkaMnaa maaoft p^nakaD- vaaTp.
 • kaMidvalaI³p´Ê caarkaop maQyao AMdajao ३५० jaoYz naagarIkaMnaa jaoYz naagarIk kaDa-cao maaoft vaaTp.
 • pScaIma ]pnagaratIla Anaok SaOxaiNak saMsqaaMnaa saZL hsto Aaiqa-k madt.
 • vasaMtrava Baagavat ivaValayaalaa ६० hjaar ikMmatIcao laakDI baoMcaoMsa maaoft p`dana.
 • caarkaopmaQaIla ip`yadSaI-naI SaaLolaa २१ hjaar $pyao ikMmatIcao laoJaIma­ba^D saaih%ya p`dana.
 • &anavaiQa-naI SaaLolaa SaOxaiNak vahyaa va saaih%yaacao vaaTp.
 • caarkaop maQaIla Anaok saamaaijak saMsqaaMnaa¸ maMDLaMnaa va garjaUMnaa Aaiqa-k madt.
 • inatIna Krat yaa ka^laoja kumaaralaa saMpuNa- iSaxaNaacaa Kca-.
 • caarkaop maQyao Anaok Aaraogya iSabaIracao Aayaaojana.
 • $pyao २५०००À­ ikMmatIcyaa ४ब्य५ fuT Aakaracyaa laaoKMDI kayamasva$pI sTa^lacao drmaha ekalaa maaoft vaaTp. Aatapya-Mt ekuNa ५५ sTa^la vaaTp.
 • Anaok maMDLaMnaa laaoKMDI maaoft vaacanaalaya p`dana.
 • Anaok saa[- BaMDa­yaacao Aayaaojanaat mahap`saad.
 • Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSanacyaa vatInao esa va Aaya.saI.yaU. yaunaIT Asalaolyaa $gNavaahIkocao laaokap-Na.
 • Anaok r@tdana iSabaIraMcao Aayaaojana.
 • kavyarsaIkaMsazI kavyaspQao-cao Aayaaojana.
 • Anaok izkaNaI raojagaar naa@yaacyaa flakacao AnaavarNa.
 • pScaIma ]pnagaramaQyao AaMbaa mahao%savaÊ maharaYT/ mahao%sava va Anaok mahao%savaaMcao Aayaaojana.
 • raojagaar maoLavyaa AMtga-t SaokDao yauvakaMnaa naaokrIcaI saMQaI ]plabQa k$na idlaI.
 • SaoAr maako-T ivaYayaI maaoft p`iSaxaNa iSabaIraMcao Aayaaojana.
 • Anaok iËkoT saamanyaaMcao Bavya Aayaaojana.
 • Anaok saMsqaaMnaa va maMDLaMnaa T/a^fIÊ p`SastIp~k va Aaiqa-k madt.
 • navaaoidt klaakaraMnaa h@kacao vyaasapIz imaLavao yaa krIta paca marazI naaTkaMcaI inaima-tI.
 • laaoksaovaa Aayaaoga prIxaa maaga-dSa-na iSabaIracao Aayaaojana.
 • kNakvalaI yaoqaIla Asahayya saaonaalaI caorma yaa ivaVaqaI-naIcaa baI.esa.saI ³naisa-ga´caa iSaxaNaacaa Kca .
 • ica~ptMga klaa AkadmaIcyaa maaQyamaatuna caarkaop yaoqao maaoft jaaihrat p`iSaxaNa kaya-SaaLocao Aayaaojana.
 • caarkaop maQyao १६ klaavaastu ivaVaqaa-MsaazI maaoft ]nhaLI klaa kaya-SaaLocao Aayaaojana.
 • ivaivaQa purskar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana.