• ‘raYT/Iya cama-kar mahasaMGaacao’ p`doSa p`va@ta.
 • ‘Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa^}nDoSana’ cao saMsqaapk va AQyaxa.
 • ‘EaI.paMDurMga p`itYzana’ ca^irTobala T/sTcao AQyaxa.
 • ‘Da^.SaaMtarama karMDo yauvaa p`itYzana’ cao saMsqaapk va AQyaxa.
 • maharaYT/ p~kar saMGaacao mauMba[- ivaBaaga p`mauK.
 • ‘*yaumana ra[-Tsa Asaao.fa^r p`aoTo@Sana’ cao saBaasad.
 • marazI saaPtaihk ‘ryatocaa vaalaI’ cao kaya-karI saMPaadk.
 • ga`ahk saMrxaNa ]pBaao@ta cao mauMba[- saMpk- p`mauK
 • ‘naxa~aMcao doNao’ yaa kavyamaMcaacao saricaTNaIsa.
 • ‘p``gat maharaYT/’ yaa paxaIkacao kaya-karI saMpadk.
 • ‘cama-kar saMGaTna’ yaa maasaIkacao kaya-karI saMpadk.
 • ‘id iflma rayaTsa- AsaaoisaeSana’ cao sadsya.
 • ‘maO~I saMsqaa’ ³rija.´ cao AajaIva sadsya.
 • ‘caotnaa saovaaBaavaI saMsqaa’ cao sadsya.
 • ‘esa.ko.ejyaukoSanala va klcarla T/sT’ cao ivaSvast.
 • ‘laayansa @laba [MTrna^Sanala’ cao saBaasad.
 • maharaYT/ navainamaa-Na ica~pT kma-caarI saonaocao inamaa-ta mhNaUna Aaijava saBaasad.
 • ‘saMt raoihdasa AkadmaIcao’ kayaa-Qyaxa.
 • ‘AEaIta ca^rITobala T/sT’ cao ivaxvast.
 • ‘saMGa raoihdasa sahkarI ptsaMsqaa’ cao ]paQyaxa.
 • ‘ip`yadiSa-naI faM}DoSanacao’ Aijava sadsya.
 • jaaga$k palak saMGa³rija.´ cao p`mauK maaga-dSa-k.
 • ‘saaih%ya p`itYza’ yaa saimatIcao ‘mauMba[- samanvayak’.
 • ‘vaosTna- [MDIyaa iflma p`aoDyausasa- Asaao. ’ cao inamaa-ta mhNaUna saBaasad.
 • ‘samyak inavaasa h@k saMGaacao’ Aaijava saBaasad.
 • ‘hirjana saovak saMGa‚ yauvaa ivaBaaga’ mauMba[-cao cao ]paQyaxa.
 • ‘AiKla BaartIya marazI ica~pT mahamaMDL’ inamaa-ta mhNaUna saBaasad.
 • ‘Saasana p`Saasana’ yaa baatamaI p~acao kaya-karI saMpadk.
 • Baart sarkar Wara maanyatap`aPt ‘p`aMtIya ]pBaao@ta saMrxaNa pirYad’ cao sadsya.
 • ‘EaI saa[- p`itYzana’ vaDgaaMvaSaorI cao AajaIvana saBaasad.
 • ‘nyaaiyak laZa p~kar saovaa saMsqaocao’ AajaIvana saBaasad.
 • ‘[MTrna^Sanala hyaumana ra[-T`sa jasTIsa foDroSana’ cao janasaMpk- AiQakarI.
 • ‘maanava AiQakar AiQainayama’ yaa naaoMdNaIkRt saaPtaihkacaa sahsaMpadk.
 • ‘naagarI ga`ahk saMrxak saMsqaa’ yaa naaoMdNaIkRt saMsqaocao saicava.
 • ‘AanaMd klyaaNakarI saamaaijak saMsqaa’ yaa naaoMdNaIkRt saMsqaocao AajaIva saBaasad.
 • ‘iSavakRpa naagarI sahkarI ptpoZI mayaa-.’ cao ivaSvast À sadsya.
 • ‘raYT/Iya kma-caarI samaqa- kamagaar saonaa’ yaa naaoMdNaIkRt yauinayanacao kaoYaaQyaxa.
 • ‘isaQdaMt saovaa sahkarI saMsqaa’ yaa bacatgaT saMsqaocao mau#yap`vat-k.
 • saaPtaihk ‘ramadIpcao’ sallaagaar saMpadk.
 • ‘Aaplaa maharaYT/ Qama-’ cao maalak va saMpadk.
 • vaaiYa-kÀidvaaLI AMk ‘Aakar’ cao sallaagaar saMpadk.
 • saaPtaihk ‘iSavap`vaah’]psaMpadk.
 • saaPtaihk ‘inaBa-ya yauvaa’ sahsaMpadk.
 • ‘rajagaja-naa p`itYzana’ cao mau#ya sallaagaar.
 • ‘kaokNa @laba’ cao Aijava saBaasad.
 • saaPtaihk ‘kaokNa pva-t’cao sallaagaar saMpadk.
 • saaPtaihk ‘manasao [Saara’cao p`baMQa saMpadk.
 • saaPtaihk ‘iSavarayaaMcao iSavarajya’cao sahsaMpadk.
 • ‘AamhI saatarkr ivakasa p`itYzana cao’ AajaIva saBaasad.
 • ‘svaiNa-ma mauMba[-’ yaa raYT`/Iya ihMdI maaisakacao salaahkar saMpadk.
 • ‘maaJao vyaasapIz’ yaa marazI maaisakacao sah saMpadk.
 • saaPtaihk ‘kaokNasqa’ yaa pi~kocao sallaagaar.
 • ‘saaih%ya ]poxaItaMcao’ yaa maaisakacao maaga-dSa-k saMpadk.