• Da^. baabaasaahoba AaMbaoDkr AaMtrraYTI/ya smaarkacyaa p``klpacaa AaraKDa va %yaa saMbaQaIt p``aojao@T irpaoT-banaivaNyaakirta maharaYT/ sarkarcao inamaM~Na.
 • vyavasaayaat ekuNa ३५० cyaa var p``aojao@T cyaa fašlsa.
 • ‘esa Aar e’ AMtga-t Aaik-To@T mhNaUna AMdajao ७० cyaa var p``aojao@T ivacaariQana.
 • ‘AtIt’ yaa kvaItasaMga`halaa raYT/BaaYaa pirYad ³pMjaI´ mauMbaš tfo- p`baaoQanakar zakro naaTyagaRhat id.२३À०७À२००७ raojaI par pDlaolyaa १२ vyaa mahadovaI vamaa-purskar samaarMBaat AiBanaota rajapalayaadva yaaMcyaa hsto maanap~ va puYpgaucC do}na gaaOrvaNyaat Aalao.
 • EaI iSavaSa@tI saamaaijak p`itYzana tfo- ‘klaaBauYaNa purskar’ ‘saamanaa’ hyaa vat-maanap~acao kaya-karI saMpadk tqaa Kasadar EaI. saMjaya ra}t yaaMcyaa hsto id. १०À०५À२००८ raojaI sauroMd\\\\ gaavasakr saBaagaRh‚ dadr yaoqao p``dana krNyaat Aalaa va iSavasaonaa naoto EaI.ilalaaQar Dako yaaMcyaa hsto %yaaMcyaa ‘AaraoLI’ yaa caaraoLI saMga```hacao p``kaSana Jaalao.
 • maharaYT/ BauYaNa mahakvaI vaamanadada kD-k smaRtI ip`%yaqa- imailaMd saMsqaa saMcaailat laaokrMjana klaa maMDL naaiSak yaaMcyaa sayau@t ivaQamaanao rajyastrIya ‘AadSa- samaajasaovak’ ha purskar.
 • ‘BaartIya ivakasa AaGaaDIcao va ryatocaa vaalaI’ Aayaaoijat saMt raoihdasaa r%na purskar ­ २००९ rajyamaM~I djaa-p`aPt maajaI Aamadar EaI.saMdoSa kaoMDivalakr yaaMcyaa hs%ao SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "saMt raoihdasa r%na purskar" ha purskar p`dana krNyaat Aalaa.
 • "maharaYT/ sanmaana purskar ­२००९" caa maO~I saMsqaotfo- kamagaar naoto va Aamadar EaI.Baa[- jagatap yaaMcyaa hs%ao SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "maharaYT/ sanmaana purskar" ha purskar p`dana krNyaat Aalaa.
 • "baMjaara ËaMtI dla‚ AaiNa raoTrI @laba Aa^f AMbarnaaqa" Aayaaoijat p`SaaMt Asalaokr ilaiKt ‘ijadd\’ yaa pustkacyaa p`kaSana samaarMBaat Sainavaar‚ ९ mao raojaI paolaIsa mahasaMcaalak ArivaMd [naamadar yaaMcyaa hsto p`#yaat kvaI‚ laoKk‚ gaItkar‚ vaastuivaSaard tsaoca ivakasak SaaMtaarama karMDo yaaMcyaa samaajap`tI kaya-badd\la dKla Gao]na %yaaMcaa gaaOrva krNyaat Aalaa.
 • "ryat mahasaMGa pMcar%na ima~maMDL" mauMba[-cyaa vatInao AQyaxa ASaaok Baao[-r yaaMnaI rivavaar id २४ mao २००९ raojaI gaaovaMDI yaoqao saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao maaº Kasadar EaI.eknaaqajaI gaayakvaaD ho haoto. %yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "laaokSaahIr ANNaaBaa} saazo maharaYT/ gaaOrva purskar" ha purskar p`dana krNyaat Aalaa.
 • maha%maa gaaMQaI saovaa maMdIr baaMd`a yaa saovaaBaavaI saMsqaocyaa vatInao ]%kRYT kvaItosaazI maa.naa.h ]marjaI yaaMcyaa AQyaxatoKalaI EaI.dSarqa tLokr va Da^.raoihdasa vaaGamaaro yaaMcyaa hsto gaaOrvaNyaat Aalao.
 • "BaartIya samajaaonnatI saMGa" mauMba[-cyaa vatInao AQyaxa makrMd vaaMgaNaokr AQyaxatoKalaI rivavaar id १२ jaulaO २००९ raojaI krI raoD yaoqao saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao maaº Aamadar EaI.jayap`kaSa CajaoD³AQyaxa¸ [MTk´ va ]pisqat isanaotarka naIta p$Lokr %yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "raYT/Iya sadBaavanaa purskar­२००९" ha purskar p`dana krNyaat Aalaa.
 • "Anamaaola saamaaijak p`itYzana " rivavaar id १९ jaulaO २००९ raojaI krI raoD yaoqao saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao EaI.Baa[- jagatap ³Aamadar´ va EaI.naamadova Bagat³isaDkao AQyaxa´ %yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla " Anamaaola r%na purskar­२००९ " ha purskar p`dana krNyaat Aalaa.
 • "tojaisvanaI p~kar saMGa" saamaaijak saMsqaocyaa vatInao rivavaar id ९ Aa^gasT २००९ raojaI saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao kivata zakur va EaI.maQau zakur ³Aamadar´ tsaoca saMsqaocyaa saMsqaapk–AQyaxaa tnaujaa vaaNaI yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaihi%yak va saamaaijak ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla " tojasvaI r%na purskar­२००९" ha purskar p`dana krNyaat Aalaa.
 • "yaaogaip`yaa p`kaSana" pnavaola¸ Aayaaoijat rivavaar id १६ Aa^gasT २००९ raojaI rajyastrIya AaVËaMtIvaIr vaasaudova baLvaMt fDko purskar­२००९ yaa saaohLa samaarMBaat kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao maa.Kasadar EaI.ramaSaoz zakUr va nagaraQyaxa EaI.p`SaaMt zakUr yaaMcyaa hsto tsaoca jaadUgaar pI.baI haMDo va laoiKka va kvaiya~I saaO. maMdaiknaI haMDo yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaihi%yak va saamaaijak ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "rajyastrIya AaVËaMtIvaIr vaasaudova baLvaMt fDko purskar­२००९" ha purskar sanmaanapuva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • "maO~I saMsqaa" mauMba[- Aayaaoijat rivavaar id ०८ Aa^gasT २००९ raojaI ËaMtI idnaainaimmat doSaBaUYaNa purskar saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao EaI.Baa[- jagatap³Aamadar´ va maO~I saMsqaocao AQyaxa EaI.saurja Baao[-r yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saamaaijak va saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla " doSaBaUYaNa purskar­२००९" ha purskar sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • "naxa~acaM doNaM kavyamaMca" puNao Aayaaoijat rivavaar id १३ saPToMbar २००९ raojaI rajyastrIya EaavaNaI kavyalaoKna sPaQaa- va gaaOrva smaRtI purskar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao Da^.p`itBaa [Mgaaolao³jaoYz saihi%yaka´ va kaya-Ëmaacao AQyaxa EaI.jayavaMt baamaNao tsaoca naxa~acaM doNaM kavyamaMcaacao AQyaxa EaI.rajaoMd` saaonaavaNao yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa ivaivaQa ]VaogaasaazI tsaoca saamaaijak va saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "gaaOrva smaRtI purskar ­२००९" ha purskar puNao yaoqao sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • "paxaIk QaaravaI vaata-" maubaM[- tfo- Aayaaoijat rivavaar idº २० saPToMbar २००९ raojaI gaaOrva purskar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao laoKk EaI.ivavaok maaoro va kaya-Ëmaacao AQyaxa EaI.d%ta KMdaro tsaoca "paxaIk QaaravaI vaata-" cao saMpadk yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa tsaoca saamaaijak va saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "p~kar gaaOrva smaRtI purskar ­२००९" ha purskar maubaM[- yaoqao sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • BaartIya ivakasa AaGaaDI va baRhnmaharaYT/ gaT[- yauinayanacyaa vaQaa-pnaidnaainaima%%a marazI saaPtaihk “ryatocaa vaalaI” tfo- rmaoSacaMd` tqaa naanaasaahobaAahor yaaMcyaa ६६ vyaa vaaZidvasaainaima%%a maMgaLvaar id.२२À०९À२००९ raojaI "saMt raohIdasa­Da^.AaMbaoDkr gaaOrva purskar­२००९" ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-k`maacao p`mauK pahUnao p`#yaat laoKk yaSavaMt paQyao va kaya-k`maacao AQyaxa Da^.raohIdasa vaaGamaaro yaaMcyaa p``mauK ]pisqatIt p``mauK AitqaI Ajaya zakUr va [tr maanyavaraMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa BarIva kamaigarIbaddla va ]%kRYT Aayaaojanaabaddla “saMt raoihdasa­Da^.AaMbaoDkr gaaOrva purskar­२००९” do}na gaaOrvaNyaat Aalao.
 • "doSavyaapI EamaSa@tI samaajaBaUYaNa" maubaM[- tfo- Aayaaoijat rivavaar idº १ naaovhoMbar २००९ raojaI doSavyaapI EamaSa@tI samaajaBaUYaNa purskar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao Aamadar EaI. P`aSaaMt zakUr¸ EaI. P`adIpBaa[- jaaQava yaa kaya-Ëmaacao AQyaxa EaI.rajaoMd` fNasao³pvaar´¸ nagarsaovak yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa tsaoca saamaaijak va saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla " doSavyaapI EamaSa@tI samaajaBaUYaNa purskar ­२००९" ha purskar pnavaola yaoqao sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • "maharaYT/ laaok klyaaNakarI saovaa saMsqao" tfo- Aayaaoijat rivavaar idº १५ naaovhoMbar २००९ raojaI maharaYT/ laaokgaaOrva purskar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao SaahIr ivazzla ]map va gajalanavaaja iBamarava paMcaaLa yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saamaaijak va saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "maharaYT/ laaokgaaOrva purskar ­२००९" ha purskar KaopaolaI yaoqao sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • "ryat mahasaMGa va pMcar%na ima~ maMDLa" tfo- Aayaaoijat Sainavaar idº २Ð naaovhoMbar २००९ raojaI Aacaaya- ivanaaobaa Baavao ryatsaovak purskar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao Kasadar e.gaayakvaaD¸ Kasadar saMjaya paTIla va rajyamaM~I vaYaa-ta[- gaayakvaaD va Aamadar navaaba mailak yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saamaaijak¸ saaihi%yak va p~kairta ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "Aacaaya- ivanaaobaa Baavao ryatsaovak purskar ­२००९" ha purskar AagarI Bavana¸ AaiNakgaaMva¸ SaMkr do}L¸ caoMbaUr¸ mauMba[- – ७४ yaoqao sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • badlaapUr ³pUva-´ yaoqaIla tLagaaLatIla laaokaMsaazI laZNaarI saMGaTnaa "majaUr irpiblakna" tfo- Aayaaoijat rivavaar idº १७ jaanaovaarI २०१० raojaI gaaMQaI caaOkatIla nagarpalaIkocyaa &anaoEvarI maa}laI saBaagaRhamaQyao gaaqaa yaugapu$YaaMcaI va vaogavaogaLyaa Eao~aMt p`baaoQana krNaa­yaa gauNavaMtaMcyaa gaaOrva purskar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao ³iSavasaonaa talauka AQyaxa riva paiTla va nagarsaovak EaI manaaoja vaOV´ yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa p~karIta saamaaijak va saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarIbaddla "iSavaraya­fulao­SaahU­purskar­२०१०" ha purskar badlaapUr yaoqao sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • “raYT/Iya cama-kar mahasaMGaacyaa” vatInao maa.EaI.AanaMdrava ADsauL‚ Kasadar va ivaivaQa maanyavaraMcyaa ]pisttIt cama-kar samaajaacao saupU~ mhNaUna Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa samaaja BauYaNa purskar do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • kja-t yaoqaIla “rayagaDcaI KaNa” yaa saaPtaihkatfo- १ mao २०१० saPtrMga kayaa-laya¸ kja-t yaqao par pDlaolyaa kaya-Ëmaat kja-tcao Aamadar sauroSa laaD va rayagaDcaI KaNa cao saMpadk saunaIla daMDokr tsaoca ivaivaQa maanyavaraMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saamaaijak va p~karIta kayaa-baddla “samaajaivaBauYNa­२०१०” purskar do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “naxa~acaM doNaM kavyamaMca” tfo- rajyastrIya kavya spQaa--­२००९ cao Aayaaojana EaI.SaaMtarama karMDo yaaMnaI saMsqaocao saricaTNaIsa mhNaUna kolyaabaddla p`mauK pahuNao Da^.raoihdasa vaaGamaaro‚ EaI.ramarava pvaar‚ APpr paolaIsa Aayau@t Da^.snaohla daoMdo‚ EaI.Ajaya zakur yaa maanyavaraMcyaa hsto sanmaanaicanh va sanmaanap~ do}na Da^..SaaMtarama karMDo yaaMcaa gaaOrva krNyaat Aalaa.
 • "yauvaa janasaovaa p`itYzana" maubaM[- tfo- Aayaaoijat rivavaar idº १७ jaanaovaarI २०१० raojaI gaaOrva purskar ivatrNa saaohLyaacao janaad-na inakma yaaMnaI Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao manasao naoto baaLa naaMdgaavakr manasao ]paQyaxa va manasaocao saricaTNaIsa saMjaya jaamadar yaaMcyaa SauBa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa tsaoca saamaaijak va saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "]Vaoga mahYaI- janagaaOrva purskar­२०१०" ha purskar maubaM[- yaoqao sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.sadr purskar Da^.SaaMtarama karMDoo yaaMMcyaa vatInao EaI. saMdIp maaoro yaaMnaI isvakarlaa.
 • "skaya fa}MDoSana"‚ maubaM[- cyaa vatInao saMsqaocyaa p`qama vaQaa-pna idnaainaima%t saaomavaarI १८ jaanaovaarI २०१० raojaI damaaodr ha^la‚ prola yaa izkaNaI Aayaaoijat kolaolyaa kaya-k`maat ihmaalaya tpsvaI Baagavatacaaya- p.pu.gau$vaya- ASaaokanaMdjaI kvhr maharajaaMcyaa SauBa hsto tsaoca esaIpI ArivaMd mhabadI‚ esaIpI rmaoSa GaDvalao‚ Da^.maa.EaI rajaoMd` fNasao yaa manyavaraMcyaa‚ ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “samaajaBaUYaNa” purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • "maharaYT/ p~kar saMGa" mauMba[- SaaKo tfo- Aayaaoijat rivavaar idº २१ foba`uvaarI २०१० raojaI baaMd`a³pUva-´ yaqaIla saBaagaRhamaQyao vaogavaogaLyaa Eao~aMt p`baaoQana krNaa­yaa gauNavaMtaMcyaa gaaOrva pur-----------skar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaacao p`mauK pahuNao iSavasaonaa nagarsaovak EaI.rajaoMd` fNasao³pvaar´ yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa p~karIta saamaaijak va saaih%ya ivaSvaatIla BarIva kamaigarI baddla "samaajaBaUYaNa purskar­२०१०" ha purskar maanyavaraMcyaa hsto sanmaanapUva-k p`dana krNyaat Aalaa.
 • “maharaYT/ navainamaa-Na saonaa” caarkaop ivaQaanasaBaa xao~atfo- id. १८ to २१ foba`uvaarI २०१० yaa kalaavaQaIt manasao maaOja iËDa mahao%sava­२०१० cao Aayaaojana krNyaat Aalao haoto. tovha “Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana“ yaa T/sTcyaa vatInao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa manasao ]paQyaxa EaI.nayana kdma yaaMcyaa hsto sanmaanaicanh va sanmaanap~ do}na gaaOrvaNyaat Aalao.
 • “saMijavana klaa ivakasa p`itYzana” GaaoDpdova mauMba[- yaa saMsqaocyaa vatInao klaa AaiNa saaih%ya xao~at ivaSaoYa kaya- krNaa­yaa vya@tIMcaa rivavaar ७ maaca- २०१० raojaI kaLacaaOkI yaoqaIla iSavaajaI ivaValayaacyaa saBaagaRhat sa%kara krNyaat Aalaa. %yaavaoLI maanyaMvaraMcyaa tsaoca saulaaocanaa ta[- va p`isaW AiBanao~I saImaa dova yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt ivaVmaana Aamadar va gaRhinamaa-Na rajyamaM~I saicanaBaa} Aaihr yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “saaih%ya sanmaana gaaOrva purskar­२०१०” do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • “naxa~acaM doNaM kavyamaMca” cyaa vatInao ipMprI­icaMcavaD yaoqao “AiKla BaartIya marazI naxa~ mahakavyasaMmaolana २०१०” cao Aayaaojana krNyaat Aalao haoto. sadr mahakavya saMmaolanaacao AQyaxa maharaT/ BauYaNa kvaIvaya- maMgaoSa paDgaavaMkr haoto. salaga tIna idvasa caalalaolyaa yaa kavyasaMmaolanaacao saricaTNaIsa mhNaUna Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa AQyaxa rajaoMd` saaoNaavaNao yaMcyaa hsto sanmaanaicanh va sanmaanap~ va puYpgaucC do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • “AadSa- p`itYzana”³T/sT´ cyaa vatInao zaNao yaoqao sahyaaoga maMdIr yaa saBaagaRhat id.१३ maaca- २०१० raojaI rajyastrIya purskar ivatraNa saaohLyaacao Aayaaojana krNyaat Aalao haoto. ivaivaQa xao~at saamaaijak kaya- krNaa­yaa vya@tInaa purskar do}na gaaOrvaNyaat Aalao. %yaavaoLI maanyavar Aamadar saMjaya koLkr va idpk maojaarI yaaMcyaa ]pisttIt tsaoca maI marazI vaaihnaIcyaa inamaa-%yaa saaO. kaMcana AiQakarI yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “AadSa- gaaOrva purskar” do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “janaiht saamaijak p`itYzana” ³mauMba[-´ yaa saMsqaocyaa vatInao ३ ra vaQaa-pna idnaainamaI%t rivavaar १४ maaca- २०१० raojaI ivaivaQa purskar ivatrNa saaohLyaacao Aayaaojana krNyaat Aalao haoto. dadr yaoqaIla mauMba[- marazI ga`Mqaalayaacyaa gaavasakr saBaagaRhat par pDlaolyaa kaya-Ëmaat Kasadar EaI.eknaaqa gaayakvaaD yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “maharaYT/ r%na purskar­२००९-­२०१०” yaa purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao. sadr purskar %yaaMcyaa vaitnao SaSaIkaMt karMDo yaaMnaI isvakarlaa.
 • “ip`yadSaI-naI faM}DoSana” Aayaaoijat saaomavaar id.१५ maaca- २०१० raojaI dadr­maaTuMgaa klcarla saBaagaRhat par pDlaolyaa samaarMBaat ivaivaQa maanyavaraMcyaa ]pisqatIt va saaO.inama-laa saamaMt­p`BaavaLkr yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa rajakIya¸ saaihi%yak saamaaijak va p~karIta saovaa xao~atIla ]%kRYT kamaigarIbad\dla “ip`yadSaI-naI ktR-%va gaaOrva purskar­२०१०” do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “tojaisvanaI p~kar saMGa” yaa saamaaijak saMsqaocyaa vatInao pnavaola yaoqaIla saBaagaRhat Sainavaar id.०३ eip`la २०१० raojaI par pDlaolyaa samaarMBaat AQyaxaa tnaujaa vaaNaI va sadoSa dLvaI yaaMcyaa ]pisqatIt maa.Aamadar EaI.maQaukr zakurÊ EaI.Aamadar p`SaaMt zakur va saaO.kivata zakurÊ yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaihi%yak va saamaaijak xao~atIla ]%kRYT kamaigarIbad\dla “tojaisvanaI gaaOrva purskar­२०१०” ha purskar do}na gaaOrvaNyaat Aalao.
 • dadr yaoqaIla marazI ga`MqasaMga`halayaatIla p`a.saurond` gaavaskr ha^la maQyao rivavaar id.२८ maaca- २०१० raojaI “saMt raoihdasa pirvat-na foisTvala­२०१०” cyaa samaaraop samaarMBaat p`a.caMd`SaoKr caaMdokr yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt maa.Aamadar va maajaI samaajaklyaaNa maM~I EaI.babanarava Gaaolap yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saaihi%yakÊ saamaaijak p~kairta va SaOxaiNak xao~atIla BarIva kamaigarI kolyaaip`%yaqa- “saMt raoihdasa maharaYT/ gaaOrva purskaranao” gaaOrvaNyaat Aalao.
 • saoMT/la ba^Mk esa saIÀesa TIÀeva AaoibasaI maombasa- vaolfoAr esaaoiSaeSana mauMba[- vdara id. १४ eip`la २०१० raojaI AayaaojaIt krNyaat Aalaolyaa samaarMBaat AQyaxa SaOlaoSa BaTlaovaar tsaoca p`mauK pahuNao saMdoSa kaoMDivalakr yaaMcyaa SauBahsto kivata va laoK ilahlyaabaddla tsaoca saaih%ya ivaSvaat BarIva kamaigarI kolyaabaddla sanmaanap~ puYpgaucC va sanmaanaicanh do}na Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa gaaOrivaNyaat Aalao.
 • dadr yaoqaIla vanamaaLI ha^la maQyao iSako- janaklyaaNa p`itYzanacyaa vaitnao samaarMBaat p`mauK pahuNao maa.EaI.mahadova Saolaar yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “samaajagaaOrva” hyaa purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • Panavaola yaoqaIla ramaSaoz zakUr saamaaijak ivakasa maMDL saBaagaRh yaoqao Sainavaar id.२४ eip`la २०१० raojaI par pDlaolyaa purskar ivatrNa saaohLyaamaQyao yaaogaip`yaa saamaaijak p`itYzana tfo- jaadugar haMDo va jaoYz AiBanaoto EaI.ivajau KaoTo yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “BaartBauYaNa purskar¹२०१०” yaa purskaranao gaaOrivaNyaat Aalao.
 • mauMba[-Ê dadr–maaTMugaa klcarla saBaagaRhat yaoqao SauËvaar id. १८ jauna २०१० raojaI saavalaI iSaxaNa p`saark maMDL va maO~I saMsqaa mauMba[- yaaMcyaa saMyau@t ivaVmaanao maharaYT/ rajya sqaapnaocyaa sauvaNa- mahao%savaI vaYaa-inaima%t Aayaaoijat kolaolyaa dadr ¹ maaTUMgaa klcarla saoMTr yaoqaIla kaya-Ëmaat maajaI nagarpala EaI.jagannaaqa hogaDo va p`isaw AiBanao~I saaO.saulaBaata[- doSapaMDo yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “yaSavaMtrava cavhaNa samata gaaOrva purskar¹२०१०” nao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • saMt tukarama Bavana¸ pMZrpur yaoqao rajastrIya “pMZrI gaaOrva purskar¹२०१०” cao Aayaaojana krNyaat Aalao haoto. yaa kaya-Ëmaat pMZrpurcao nagaraQyaxa maa.EaI.satISa mauLo yaaMcyaa SauBahsto pMZrI gaaOrva purskaranao maanak-yaanaa sanmaainat krNyaat Aalao. sadr kaya-Ëmaacao Aayaaojana huta%maa ApMga bahu]ddoSaIya ivakasa klyaaNakrI saMsqaa kraD yaaMnaI kolao haoto. hI saMsqaa gaolaI १० vaYa- gaaor-garIba ApMgaasaazI maharaYT/Bar kaya-rt Aaho. yaa kaya-Ëmaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa pMZrpurcao nagaraQyaxa maa.EaI.satISa mauLo yaaMcyaa hsto saaihi%yakÊ saamaaijak p~kairta va SaOxaiNak xao~atIla BarIva kamaigarIbaddla “pMZrI gaaOrva purskar¹२०१०” nao gaaOrivaNyaat Aalao.
 • kaolhapur yaoqao id.१९ jauna २०१० raojaI raQaanagarI talauka ApMga puna-vasana saMsqaocyaa vatInao kaolhapur baaNaacao saMpadk EaI.]dyaisaMh paTIla yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt va maa.EaI.ivanaya kaoro yaaMcyaa SauBahsto raYT/acyaa p`gatIsaazI krIt Asalaolyaa BarIva kayaa-caI naaoMd Gao}na Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “samaaja gaaOrva purskar ¹ २०१०” do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • vaata-idp saaPtaihkamaaf-t GaoNyaat Aalaolyaa inabaMQa spQao-t Aaplyaa vyasttomaQauna vaoL kaZUna Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaI ]sfu-tpnao sahBaaga Gaotlyaabaddla kma-vaIr Baa}rava paTIla saBaagaRh vaaSaI yaoqao id.१३ jauna २०१० raojaI par pDlaolyaa samaarMBaat “dOinak sakaL” cao kaya-karI saMpadk ivanaayak pa~uDkr tsaoca k.Baa.pa mahaivadyaalayaacao p`acaaya- Da^.ArivaMd bau$Mgalao yaaMcyaa hsto sanmaanap~ do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ihMdvaI svaraja saMGaTnaaÊ maharaYT/ rajya tfo- “laaokmaanya iTLk samaaja BauYaNa purskar २०१०” ha purskar saaohLa bauQavaar id,.२९ saPToMbar २०१० raojaI mahYaI- dyaanaMd mahaivadyaalayaÊ prL yaoqao AayaaojaIt krNyaat Aalaa haota. P`amauK pahuNao va maanyavaraMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa saaihi%yak va saamaaijakxao~atIla BarIva kamaigarIbaddla “laaokmaanya iTLk samaaja BauYaNa purskar २०१०” ha purskar do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • “naxa~acaM doNa kavyamaMca” saaMgalaI ijalha ivaBaagaa tfo- GaoNyaat Aalaolyaa rajyastrIya kavyavaacana spQao-cao Aayaaojana id.१९ saPToMbar २०१० raojaI BaaosarIÊ puNao yaoqao krNyaat Aalao haoto Aaplyaa vyasttomaQauna vaoL kaZUna Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaI ]sfu-tpnao sahBaaga Gaotlyaabaddla naxa~acaM doNa kavyamaMca saaMgalaI ijalha ivaBaagaacao ijalha AQyaxa kvaI sauQaIr baMDgar va saMsqaapk–AQyaxa rajaMod` pvaar par pDlaolyaa samaarMBaat yaaMcyaa hsto sanmaanap~ do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ryat iSaxaNa saMsqaocyaa nyau [MiglaSa skulaÊ sahyaad`I nagar va &anavaiQa-naI ivaValaya caarkaop yaaMcyaa saMyau@t ivaVmaanao saMsqaocyaa saMsqaapk Da^.kma-vaIr Baa}rava paTIla yaaMcyaa १२३ vaI jayaMtI inamaI%t p`mauK pahuNao Aamadar EaI. yaaogaoSa saagarÊ saMsqaocyao manaaohr palaSaotkrÊ saicava jao.pI jaaQavaÊ naanaasaahoba iSaMdo tsaoca maa.Sard pvaar yaaMcyaa BaiganaI saaO.maa[- yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saamaaijak va SaOxaiNak kayaa-baddla gaaOrivaNyaat Aalao.
 • “nyaaiyak laZa p~kar saovaa saMqyaotfo-” १९ saPToMbar raojaI zaNao yaoqaIla ena.ko.TI ha^la maQyao ApMga ima~ idlaIp paTIla tsaoca p`a.damaaodr maaoro yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa saMsqaocao AQyaxa EaI.AiBajaIt tupdLo yaaMcyaa ]pisqatIt “saaih%ya gaaOrva” purskar do}na sanmaainat krNyaat Aalao. Sadr p`saMgaI p~kar jagannaaqa maaoroÊ naUtna ivaValayaacao saMcaalak caMd`kaMt paTIlaÊ mauMba`a yaoqaIla &anadIp ivaVamaMdIracyaa saMcaailaka Cayaa dosaa[-Ê mauKyaQyaaipka saaO.idpalaI kaLo [.maanyavar ]pisqat haoto.
 • “navaicaMtna saamaaijak saMqyaa va saavaQaana saMgazna” yaaMcyaa saMyau@t ivaVmaanao Aayaaoijat bahuBaaiYak kiva saMmaolanaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa $KI BavanaÊ mahavaIra nagarÊ kaMidvalaI ³p.´Ê mauMba[- yaoqao par pDlaolyaa kaya-k`maat puva- koMd`Iya maM~I EaI.rmaoSa maZokrÊ EaI.ASvaIna kumaar imaEaa va ema.ema.imaza[-vaalaacao EaI.manamaaohna gauPta yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt samaaja gaaOrva purskar p`dana k$na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • “maaisak Ahmadnagar vaata”- tfo- jaadugar pI.baI haMDo yaaMnaI rivavaar id.३१ Aa^@TaoMbar २०१० dadr maaTuMgaa klcarla saoMTrÊ dadr yaoqao Aayaaoijat krNyaat Aalaolyaa kaya-k`maat p`mauK pahuNao isanaoAiBanaota maanyavar EaI.rivaMd` baoDo- yaaMcyaa SauBahsto tsaoca p`mauK maanyavar EaI.maMgaoSa zanagaoÊ EaI.sauroSa dLvaIÊ EaI gafurBaa[- puNaokr yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa AYTpOlau vya@tIma%vaabaddla “maharaYT/ sauvaNa- gaaOrva purskar” p`dana k$na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • “maharaYT/ navainamaa-Na saonaocyaa” saatara ijalhyaatIla sava- pdaiQaka­yaaMcao p`iSaxaNa iSabaIr kraD yaoqaIla vaoNaUta[- cavhaNa saBaagaRh yaoqao ११ naaovhoMbar raojaI p`iSaxaNa iSabaIrasa Ainala iSadaoro yaaMnaI maharaYT/ navainamaa-Na saonaa ³kalaÊ Aaja AaiNa ]Va´ iSabaIrasa manasao Aamadar maMgaoSa saaMgaLoÊ mauMba[- va saatara ijalha saMpk- p`mauK EaI.saMjaya naa[-k va talauka saMpk- p`mauK Da^.SaaMtarama karMDo ho ]pisqat haoto.
 • navaI idllaI yaoqaIla dilat saaih%ya AkadmaI tfo- idlaa jaaNaara “Da^.AaMbaoDkr folaaoiSap sanmaana” saMsqaocao AQyaxa saaohnalaala saumanaaxar yaaMcyaa hsto p`daNa krNyaat Aalaa. Da^.SaaMtarama karMDo ho vyaavasaayaanao Aaik-To@T va ibalDr Asauna to kvaI laoKk gaItkar va saMpadk doKIla Aahot. Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcao saamaaijak saaMskRitk SaOxaiNak va ivaQaayak xao~atIla yaaogadana pahuna AkadmaInao yaa vaYaa-caa “Da^.AaMbaoDkr folaaoiSap sanmaana” %yaaMnaa doNyaat Aalaa.
 • “raja EaI fa}MDoSana” yaa saamaaijak saMsqaotfo- rivavaar id.२३ jaanaovaarI २०११ raojaI saayaM.४ .०० vaa varLI yaoqaIla gaaMQaI nagar maOdanaat Aayaaoijat kolaolyaa Bavya kaya-Ëmaat manasaocao naoto maa.EaI.baaLa naaMdgaavakr yaaMcyaa SauBahsto va naanajaIBaa[- z@kr tsaoca janaad-na inakma yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa ivaivaQa xao~atIla BarIva kamaigarI baddla %yaaMnaa rajyastrIya “maha%maa gaaMQaI purskar २०११ ” do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “caarkaop ivaVaqaI- yauvaa saMGaTnaa”Ê kaMidvalaI mauMba[- yaaMcyaa maaf-t rivavaar id.२३ jaanaovaarI २०११ raojaI Aayaaoijat krNyaat Aalaolyaa Bavya ASaa samauh nyaR%ya AivaYkar p`saMgaI caarkaop yaoqaIla &anavaQaI-naI ivaValayaacyaa pTaMgaNaat p`#yaat naR%yaaMgaNaa EaImatI.[MdU laolao yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa ivaivaQa xao~atIla BarIva kamaigarI baddla %yaaMnaa rajyastrIya “caarkaop gaaOrva purskar ­२०११” do}na SaalaÊ EaIfLÊ maanap~ va sanmaanaicanh do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “maO~I saMsqaa”Ê sadBaavanaa saMGa va saavalaI iSaxaNa p`saark maMDL Aayaaoijat saamaaijak kaya-kta- p`iSaxaNa vaga- २०१०-२०११ cyaa ]dGaaTna saaohLyaap`saMgaI maMgaLvaar id.११ jaanaovaarI २०११ raojaI saayaM. ६.०० vaa dadr maaTuMgaa klcarla saoMTr dadr yaoqao saajara krNyaat Aalaolyaa samaarMBaat maajaI maM~I va svaatM~ya saonaanaI EaI.p`Baakr kuMToÊ kamagaar naoto Aamadar Baa[- jagatap va saMpadk AiBajaIt raNao yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa ivaivaQa xao~atIla BarIva kamaigarI baddla %yaaMnaa “laaok klyaaNa sanmaana purskar” do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “saih%yasama`aT ANNaaBaa} saazo AaQaar p`itYzana” kja-t tfo- Aayaaoijat SanaIvaar id.१३ naaovhoMbar २०१० Aacaaya- A~o rMga maMdIrÊ klyaaNa yaoqao par pDlaolyaa kaya-Ëmaat saMdoSa iva{la ]map va maa.EaI.SaSaIkaMt GaaoDo tsaoca rayagaDcaI Kana cao saMpadk EaI.saunaIlaBaa} daMDokr yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa ivaivaQa xao~atIla BarIva kamaigarI baddla %yaaMcaa ivaSaoYa gaaOrva krIt SaalaÊ EaIfLÊ maanyavaraMcyaa hsto maanap~ va sanmaanaicanh do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “saanao gau$jaI Aaya.TI va ma^naojamaoMT ka^laoja” tfo- Aayaaoijat vaaYaI-k snaoh saMmaolanaamaQyao Sainavaar id.१५ jaanaovaarI २०११ raojaI kaolhapur yaoqaIla ku$MdvaaD gaavaamaQyao kRYNaa pMcagaMgaa iSaxaNa p`saark maMDLacyaa vatInao p`#yaat kvaI Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcaa ivaSaoYa gaaOrva krIt SaalaÊ EaIfLÊ maanap~ va sanmaanaicanh do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “kO. AaPpamaharaja samaaja smaRtI koMd`” yaa saamaaijak saMsqaotfo- rivavaar id.२३ jaanaovaarI २०११ raojaI janasaovaaÊ gaaora[- yaoqao rajyamaM~I djaa-cao ilaDka^macao AQyaxa EaI.saMdoSa kaoMDivalakr yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa ivaivaQa xao~avdaro krIt Asalaolyaa p`saMSainaya samaajakayaa-baddla AadSa-vya@tI mhNauna “AaPpamaharaja samaaja BaUYaNa purskar” do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • maharaYT/ navainamaa-Na saonaa ³raojagaar va svayaMraojagaar ivaBaaga´ saatara ijalha saMGaTk EaI.rmaoSa saavaMt yaaMcyaa kraD yaoqaIla inavaasa sqaanaI saaomavaar id. १७ jaanaovaarI २०११ raojaI saatara ijalha saMpk- p`mauK EaI. saMjaya naa[-k yaaMcyaa hsto navainavaa-icat icaTNaIsa yaa pdI inavaD JaalyaamauLo Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcaa Bavya sa%kar krNyaat Aalaa.
 • marazI saaPtaihk kaolhapurI baaNaa tfo- ramaBaa} saamaaNaI ha^la kaolhapur yaoqao rivavaar id. ६ foba`uvaarI २०११ raojaI AayaaojaIt sa%kar samaarMBaat BaartIya purskar mahasaMGaacao AQyaxa EaI.jayaoMd` KunaoÊ p`osa @labaÊ kaolhapur cao AQyaxa EaI.d%ta~oya baaorgaoÊ maraza mahasaMGaacao ijalhaQyaxa EaI.vasaMtrava mauLIk va kaolhapur baaNaacao saMpadk EaI.]dyaisaMh paTIla yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa kayaa-cyaa gaaOrvaaqa- ‘samaajaBauYaNa purskar’ do}na gaaOrvaNyaat Aalao.
 • saMt iSaraomaNaI raoihdasa maharaja saamauihk jayaMtI saaohLyaat P`amauK pahuNao va maanyavaraMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa QaaravaI yaoqao “klaagaaOrva purskaranao” sanmaainat krNyaat Aalao.
 • “AxarmaMca p`kaSana” cyaa vatInao rivavaar id. २७ foba`uvaarI २०११ raojaI DaoMibavalaI yaoqaIla raoTrI @laba ha^lamaQyao Jaalaolyaa yaSavaMtacao AMtrMga yaa pustk p`kaSana saohLyaat p`mauK Saas~& da.kR.saaomaNa va jaoYz saaihi%yak Da^.ivajayaa vaaDÊ saMpadk AiBajaIt tupdaLo tsaoca manasao nagarsaovak rajana marazo yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “yaSavaMt gaaOrva purskar” nao snmaainat krNyaat Aalao.
 • marazI samajaacyaa nyaaya h@kasaazI laZNaarI saMsqaa “maharaYT/ marazI saamaaijak saMGa” cyaa vatInao saaomavaar id.२८ foba`uvaarI २०११ raojaI dadr yaoqaIla AiKla BaartIya kIt-na saMsqaa ha^la maQyao Aayaaoijat kolaolyaa rajastirya purskar ivatrNa saaohLyaat p`mauK EaI.kuladIp poDNaokr EaI.ivaYNau Gaaolama va nagarsaovak sauinala maaoro yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMnaI kolaolyaa samaajaacyaa ]na%tIbaabat BarIva kamaigarIbaddla sana २०११ yaa vaYaa-caa rajyastrIya “maharaYT/ BauYaNa purskar” do}na sanmaanapuva-k gaaOrivaNyaat Aalao.
 • yaoqaIla eka samaarMBaat ‘AadSa- p`itYzana’ tfo- rivavaar id.१३ maaca- २०११ raojaI Aayaaoijat kaya-ËmaamaQyao saamaaijak xao~at ]llaoKinaya va vaOiSaYTyapuNa- kamaigarI kolyaabaddla Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa p`mauK pahunao Aamadar EaI.saMjaya koLkrÊ manasao naoto iSairYa parkr KgaaolaSaas~& da.kR.saaomaNa yaaMcyaa hsto BaoTvastU sanmaanap~ sanmaanaicanh va maanavas~ do}na “samaajar%na purskara” nao gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘navaicaMtna’ va ‘jaIvana idSaa p`itYzana’ yaaMcyaa saMyau@t ivaVmaanao gau$vaar id.१७ maaca- २०११ raojaI $KI BavanaÊ mahaivar nagar kaMidvalaI³p.´Ê mauMba[- yaoqao par pDlaolyaa samaarMBaat samaaraohacao AQyaxapd BauYaivalyaanaMtr Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa idllaIt Da^.AaMbaoDkr folaaoiSap imaLalyaabaddla p`mauK pahuNao puva- ]pmahapaOr rmaoSa maZokr va pMZrInaaqa pvaar yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa EaIfLÊ SaalaÊ puYpgaucCÊ sanmaanaicanh va p`SastIp~ do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘BaartIya ivakasa AaGaaDI’ yaaMcyaa ivaVmaanao sayaMu@t jayaMtaI saaohLyaainaima%t saaomavaar id.१४ maaca- २०११ raojaI mauMba[- yaoqao p`osa @laba maQyao Aayaaoijat krNyaat Aalaolyaa samaarMBaaQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa kayaa-caI dKla p`mauK pahuNao Da^.raoihdasa vaaGamaaroÊ manasaocao raojagaar ivaBaagaacao ]paQyaxa EaI.Ainala faoMDokr va maO~I saMsqaocao AQyaxa saurja Baao[-r tsaoca BaartIya ivakasa AaGaaDIcao AQyaxa naanaasaahoba Aahor yaaMcyaa hsto ‘saMt raoihdasaÊ Da^.AaMbaoDkrÊ va maha%maa fulao saMya@t purskar’ do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘Aa^la janaa-ilasT A^nD ÍoMnDsa sak-la’Ê maharaYT/ yaaMcyaa tafo- sahavao rajyastrIya AiQavaoSanaÊ mauMba[- yaoqao rivavaar ०८ mao २०११ raojaI BarivaNyaat Aalao. sadr samaarMBaasa maa.Da^.saMBaajaI KraTÊ maa.doivadasa paoToÊ ]Vaoga saMcaalak manaaohr esa.ko tsaoca ANNaasaahoba kuLyao yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa samaajaatIla ivaSaoYa kayaa-badd\la samaajaBauYaNa purskar do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘maharaYT/ p~kar saMGaacyaa’ vatInao SauËvaar id.०३ jauna २०११ raojaI damaaodr ha^la prola yaoqao par pDlaolyaa Aazvao rajyavaadI AiQavaoSanaamaQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa p~karIkobaddla p`mauK pahuNao EaI.rmaoSa dovaÊ Kasadar hrISacaMd` cavhaNaÊ rasapcao raYT/Iya AQyaxa mahadova jaanakr va EaI.EaI.१८०० EaI.mahamaMDlaoEvar maharaja ÌYNadova naMdigarImaharaja yaaMcyaa SauBahsto gaaOrivaNyaat Aalao va %yaaizkaNaI maharaYT/ p~kar saMGaacyaa mauMba[- ivaBaaga p`mauKpdavar inayau@t krNyaat Aalao.
 • ‘maatMga samaaja sadBaavanaa ima~ maMDL’Ê AaOrMgaabaad yaaMcyaatfo- Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa saamaaijak kayaa-caI naaoMd va dKla Gao}na %yaaMnaa maMDLacyaa vatInao pOzNa cao Aamadar maa.EaI.saMjaya vaaGacaaOroÊ rajyamaM~I djaa-p`aPt maa.EaI.baabaasaahoba gaaoplao yaaMcyaa SauBahsto yaa vaYaa-caa laaokSaahIr saahI%yasama`aT ANNaaBaa} saazo “smaRtI purskar–२०११” do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘BaImaraya klaa AkadmaI’ tfo- maMgaLvaar १४ jauna २०११ raojaI par pDlaolyaa raYT/strIya iBamar%na purskar ivatrNa saaohLyaamaQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa kayaa-caI dKla Gao}na saup`isaQd laaokgaayak naMdoSa ivazzla ]map¸ irpa[- cao rayagaD ijalhaQyaxa jagadISa ³Baa[-´ gaayakvaaD¸ AiBanao~I inaSaa p$Lokr va yaunaayaToD bauiQdsT foDroSanacao AQyaxa AivanaaSa kaMbaLo yaaMcyaa ]pisqatIt “iBamar%na purskar–२०११” do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘hirjana saovak saMGa mauMba[-’ tfo- saaomavaar ८ Aa^gasT २०११ raojaI par pDlaolyaa saaohLyaamaQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa kayaa-caI dKla Gao}na saMGaacao AQyaxa dovaraja isaMh va Aamadar Baa[- jagatap yaaMcyaa ]pisqatIt “hirjana saaqaI sanmaana–२०११” do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘Ajau-na ca^rITobala faM}DoSana’ kaorogaava tfo- SauËvaar १९ Aa^gasT २०११ raojaI saatara yaoqaIla ha^Tola saagar iDla@sa ha^lamaQyao par pDlaolyaa २१ vyaa [MDIyana p`a[-D na^Sanala ilaTrocar ka^nfrnsa yaa saaohLyaamaQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa kayaa-caI dKla Gao}na saMsqaocao AQyaxa Da^.iva{la madnaoÊ Aamadar EaImaMt C~ptI iSavaoMd`rajao Baaosalao va Aamadar SaSaIkaMt iSaMdo yaaMcyaa p`mauK ]pisqatIt doSabaMQaU purskar do}na gaaOraivaNyaat Aalao.
 • ‘marazI saaPtaihk doSavyaapI EamaSa@tI’ yaa vaR%tp~acyaa vaQaa-pnaidnaainaima%t rivavaar id.२१ Aa^gasT २०११ raojaI taDdova yaoqaIla $saI maohta saBaagaRhat par pDlaolyaa kavyasaMmaolanaamaQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa p`mauK pahuNao mhNauna inamaMi~t k$na %yaaMcyaa hsto pairtaoYaIk ivatrNa kolyaanaMtr %yaaMnaa p`kaSak dovaanaMd BauvaD yaaMcyaa hsto samaajagaaOrva purskar do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘raYT/Iya maihlaa va ApMga ivakasa p`iSaxaNa saMsqaa’ klyaaNa tfo- rivavaar १४ Aa^gasT २०११ raojaI sva.imanaata[- zakro ha^la iSavaajaI nagar klyaaNa yaoqao par pDlaolyaa kaya-Ëmaat saMsqaocao saMsqaapk Ainata isaMh saicava Aar.e.isaMh tsaoca maRNaala pMDIt yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa samaajakayaa-caI dKla Gao}na raYT/Iya ApMga jaIvana gaaOrva purskar do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘[MTrna^Sanala hyaumana ra[-Tsa jasTIsa foDroSana’ krIta saMsqaapk AQyaxa Da^.iva{la madNao yaaMnaI kvaI¸ laoKk va samaajasaovak Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcaI AaMtrraYTIya saMpk- AiQakarI pdI inayau@tI jaahIr k$na %yaaMnaa p~ va puYpgaucC do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘saavalaI iSaxaNa p`saark maMDL va BaartIya samaajaaonna%tI saMGa’ yaaMcyaa sayau@t ivaVmaanao Sainavaar id.२४ saPToMbar २०११ raojaI kulaa- yaoqaIla jayaBagavaana saBaagaRhamaQyao par pDlaolyaa samaarMBaat ]pmahapaOr saaO.SaOlajaa igarkr va iSaxaNa mahYaI- naanajaIBaa[- z@kr zaNaavaalaa yaaMcyaa SauBahsto samaajaap`tI krIt Asalaolyaa saaih%ya saovaosaazI Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa Saala¸ EaIfL¸ maanap~ va sanmaanaicanh do}na raYT/strIya saanao ga$jaI samataBauYaNa purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘inataMt p`kaSana’ tfo- Sainavaar id.२२ Aa^@TaoMbar २०११ raojaI samata nagar vaolfoAr ha^la yaoqao par pDlaolyaa kaya-Ëma samaarMBaamaQyao jaoYz saaih%yaIk va Acaaya- A~o yaaMcao sahkarI baabaurava sarnaa[-k yaaMcyaa hsto p~kar imalaIMd ballaaL yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa saaih%ya xao~atIla yaaogadanaabaddla ivaSaoYa dKla Gao}na Saala¸ EaIfL¸ maanap~ va sanmaanaicanh do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘yaaogaip`yaa p`kaSana va laaoksaarqaI idvaaLI AMkacyaa’ sayau@t ivaVmaanao rivavaar id.२३ Aa^@TaoMbar २०११ raojaI vaaSaI yaoqao par pDlaolyaa Bavya kaya-Ëmaat Ba`YTacaar iva$w jana AaMdaolana nyaasaacao ivaSvast saicava Allaa]ddIna SaoK¸ jaadugar pI.baI.haMDo¸ ]VaogaptI saudoSa dLvaI va naamadova Saoz fDko yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa AYTpOlau vya@tIma%vaabaddla saaih%ya xao~atIla yaaogadanaabaddla ivaSaoYa dKla Gao}na ‘raYT/gaaOrva saaih%yaIk purskar­२०११’ do}na gaaOrivaNyaat Aalao. sadr p`saMgaI laaoksaarqaI yaa idvaaLI ivaSaoYaaMkacao p`kaSanahI maanyavaraMcyaa hsto krNyaat Aalao.
 • ‘maharaYT/ marazI saamaaijak saMGaa’ cyaa vatInao saaomavaar id.१४ naaovhoMbar २०११ raojaI dadr yaoqao par pDlaolyaa Bavya kaya-Ëmaat marazI ica~pT idgdiSa-ka, laoiKka va inamaa-%yaa samaRQdI paoro va kaya-sama`aT nagarsaovak saunaIla maaoro yaaMcya hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa AYTpOlau vya@tIma%vaabaddla saaih%ya xao~atIla yaaogadanaabaddla ivaSaoYa dKla Gao}na ‘marazI samaajaBauYaNa­२०११’ do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • EaI SanaIdova maharaja bahu]ddoiSaya saamaaijak saMsqaa¸ puNao tfo- Sainavaar id.२५ foba`uvaarI २०१२ raojaI p`a.ramakRYNa maaoro saBaagaRh¸ icaMcavaD¸ puNao yaoqao par pDlaolyaa Bavya sa%kar saaohLyaamaQyao Aamadar ANNaa banasaaoDo¸ Aamadar laxmaNa jagatap va saMsqaapkÀAQyaxa pMDIt AivanaaSa Samaa- yaaMcyaa hsto ‘raYT/Iya BaartIya gauNavaMt gaaOrva purskar­२०१२’ nao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa puYpgaucC¸ Saala¸ sanmaanaicanh va sanmaanap~ do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa Sainavaar १० maaca- २०१२ raojaI zaNao ga`amaINa cao APPar paoilasa AiQaxak caMd`kaMt pavasakr¸ Aaraogya ivaBaagaacao ]psaMcaalak Da^.saMjaIva kaMbaLo¸ maMDla rola p`baMQak kayaa-laya AiQaxak sauroSa iBasao va maharaYT/ ba^Mk maM~alayaacao saMcaalak Baart vaanaKoDo tsaoca jaalanaa ijalhyaacao laaokpala A^D.gaaopala saaonaKoDo yaa maanyavaraMcyaa SauBahsto rajyastrIya maharaYT/ BauYaNa purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaI drmaha ek p`maaNao id.२८ maaca- २०१२ pya-Mt ekuNa १५ cama-kar baaMQavaaMnaa kayamasva$pI laaoKMDI sTa^la ivatrIt kolyaabaddla sava- cama-kar baaMQavaaMcyaa vaitnao gaNaoSa kajaLkr va [tr kaya-ktyaaM-tfo- puYpgaucC¸ Saala¸ har¸ va EaIfL do}na sanmaainat krNyaat Aala
 • EaI SanaIdova maharaja bahu]ddoiSaya saamaaijak saMsqaa¸ puNao tfo- Aayaaoijat SauËvaar id.६ eip`la २०१२ raojaI ‘raYT/Iya iSaDI- EaI saa[-baabaa gaaOrva purskar­ २०१२’ yaa par pDlaolyaa sa%kar saaohLyaamaQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa raYT/Iya saa[-baabaa gaaOrva purskaranao snmaainat krNyaat Aalao. %yaacaa purskar EaI.rajaoMd` saaonaavaNao yaaMnaI %yaaMcyaavaitnao isvakarlaa.
 • EaI saa[- p`itYzana¸ vaDgaavaSaorI yaa saMsqaotfo- rivavaar id. ६ eip`la २०१२ puNao yaoqaIla maraza caoMbasa- Aa^f ka^masa-¸ iTLk raoD yaa izkaNaI par pDlaolyaa purskar ivatrNa saaohLyaamaQyao puNao ivaVaipzacao kulagau$ EaI.SaM.naa. navalagauMdkr¸ Da^.maQausauQana Baalaokr¸ AiBanao~I jayamaalaa [naamadar¸ samaajasaoivaka saaO.Saarda mauMZo yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saamaaijak kaayaa-baddla EaI.saa[- maharaYT/ samaajaBauYaNa purskaranao gaaOrivaNyaat Aalao.
 • "AadSa- fa}MDoSana"¸ tfo- rivavaar id. २९ eip`la २०१२ mahabaLoSvar yaoqao evhrSaa[-na irsaa^T- yaa pMcataraMkIt ha^TolamaQyao par pDlaolyaa Bavya purskar ivatrNa saaohLyaamaQyao maa.Kasadar laxmaNa paTIla¸ jaoYz saaihi%yak Da^.ivaSvaasa maohMdLo¸ mahabaLoSvar nagaraQyaxa DI.ema.baavaLokr¸ p`isaQd AiBanao~I maaQavaI inamakr yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa "na^Sanala yauinaTI A^vaaD-­ २०१२" sanmaanapuva-k gaaOrivaNyaat Aalao.
 • "[MTrna^Sanala hyaumana ra[-Tsa foDoroSana" va "Ajau-na ca^rITobala faM}DoSana" kaorogaava yaaMcyaa saMyau@t ivaVmaanao saatara yaoqaIla ha^Tola saagar iDla@sa yaoqao rivavaar id.२० mao २०१२ raojaI eka Bavya kaya-Ëmaat EaImaMt C~patI iSavaoMd`rajao Baaosalao‚ saih%yaIk saI.DI.pvaar va Aamadar SaSaIkaMt iSaMdo yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa "[MiDyana klcarla saaoSala A^vaaD-" nao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • "huta%maa ApMga bahu]ddoiSaya ivakasa klyaaNakarI saMsqaa" AaogalaovaaDI yaa saamaijak saMsqaocyaa vatInao gau$vaar id.१४ jauna २०१२ raojaI EaI xao~ tpaoBaumaI kuD[-‚ faoMDa–gaaovaa yaoqaIla Bavya kaya-Ëmaat p.pu.EaImad sadgau$ ba`hmaoSaanaMdacaaya- svaamaI maharaja tsaoca gaaovaa rajyaacao baaMQakama maM~I EaI.saudIna maa.dvaLIkr‚ Aaraogya maM~I EaI.laxmaIkaMt pasao-kr va [tr ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa "tpaoBaumaI gaaovaa gaaOrva" purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • "yaSavaMtrava cavhaNa p`itYzana" vatInao Aayaaojak saurja Baao[-r yaaMcyaa maaf-t saamaaijak kaya-kta- samanvaya saimatI Aayaaoijat kaya-ËmaamaQyao maaoft kayadoivaYayak sahayya va salla iSaibaracya maaQyamaatUna Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa maanyavaraMcyaa ]pisqatIt saamaaijak nyaayamaM~I maa.saicanaBaa} Aaihr va Aamadar Baa[- jagatap yaaMcyaa saihnao idalaolyaa p`maaNap~asah¸ puYpgaucC¸ Saala va EaIfLasahIt sanmaanaicanh do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • "BaImaraya klaa AkadmaI" vatInao Aayaaojak idpk kalaIMgaNa yaaMnaI rivavaar id.२२ jaulaO २०१२ raojaI vanamaaLI saBaagaRh¸ dadr yaoqaIla Aayaaoijat kaya-Ëmaat maajaI Kasadar ramadasa Aazvalao¸ AivanaaSa kaMbaLo va ]%tma Kaoba`agaDo yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa BaImar%na purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • "AstI%va faM}DoSana" yaa saMsqaocyaa vatInao Aayaaojak inatIna Qaao~o yaaMnaI saoamavaar id.३० jaulaO २०१२ raojaI maaTuMgaa yaoqaIla Aayaaoijat kaya-Ëmaat ilaDka^macao AQyaxa maajaI Aamadar saMdoSa kaoMDivalakr yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa "AstI%va jaIvana gaaOrva" purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • "maalatIdovaI maanava ivakasa saamaaijak T/sT" punaa tfo- SanaIvaar id.१८ Aa^gasT २०१२ raojaI maanyavaraMcyaa ]pisqatIt puNao yaoqaIla maraza caoMbasa- Aa^f ka^masa- yaa ha^la maQyao par pDlaolyaa Bavya kaya-Ëmaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa raYT/Iya stravarIla "samaaja saovaa gaaOrva purskar– २०१२" nao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • "ihMdvaI svarajya saMGaTnaocyaa" vatInao SanaIvaar id.१८ Aa^gasT २०१२ prola yaoqao par pDlaolyaa Bavya kaya-Ëmaat Kasadar maaohna ravalao‚ maajaI mahapaOr mahadova dovaLo‚ p`kaSa jaaQava‚ saMjaya saaLgaavakr va saurja Baao[-r yaaMcyaa Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa raYT/Iya stravarIla "rajyasstrIya maharaYT/ gaaOrva pu.la. doSapaMDo purskar" nao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • "naxa~acaM doNaM kavyamaMca" tf- rivavaar id.१९ Aa^gasT २०१२ puNao yaoqao १३ vyaa rajyasstrIya kavyalaoKna spQao-cyaa parItaoiYak ivatrNa samaarMBaat p`mauK pahuNao mhNaUna Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa ipMprI–icaMcavaDcyaa mahapaOr saaO.maMgalaa laaoMZo‚ naxa~acaM doNaM kavyamaMcacao AQyax rajaoMd` saaonaavaNao yaaMcyaa ]pisqatIt sava-ca xao~amaQyao zsaa ]maTivalyaabaddla samaajar%na purskaranao gaaOrivaNyaat Aalao.
 • DaoMibavalaI yaoqaIla AanaMd klyaaNakarI saamaaijak saMsqaocyaa vatInao id.२६ Aa^gasT २०१२ raojaI par pDlaolyaa Bavya kaya-Ëmaat Da^.rajakumaar kaolho‚ nagarsaovak rajana marazo va EaI.AiBajaIt tupdaLo yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa "gau$ba`-mha purskar – २०१२" purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • Ajau-na ca^rITobala fa}MDoSana‚ kaorogaava tfo- २३ vao [MDIyana klcarla ilaTrocar ka^Mga`osa‚ saatara maQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa samaajakayaa-caI dKla Gao}na saatara yaqao par pDlaolyaa Bavya kaya-Ëmaat p`aofosar saI.DI.pvaar‚ Da^.rivaMd` BaaoLo‚ iflma inamaa-ta ASaaok jaaQava va marazI iflma laoKk EaIinavaasa GaaDgao yaaMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa sanmaanaicanh va sanmaanap~ do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • saa[- p`itYzana‚ vaDgaavaSaorI yaa saMsqaotfo- SanaIvaar id. १५ saPToMbar २०१२ raojaI puNao yaoqaIla iSaxak idanaacao AaOica%ya saaQaUna par pDlaolyaa eka Bavya samaarMBaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcao BarIva samaaja kaya- va saaih%ya ivaSvaatIla p`caMD kamagaIrIbaddla jaoYz vyaMgaica~kar maMgaoSa toMDUlakr‚ iSaxaNa t& na.ma.jaaoSaI‚ iSaxaNa maMDL ivaVaipzacao ]paQyaxa naroMd/ vyavaharo‚ ica~pT AiBanaota ]baaLo [%yaadI maanyavaraMcyaa SauBahsto AadSa- iSaxak gaaOrva purskar do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • gau$ raoihdasa saamaaijak saMGaTnaa‚ badlaapur tfo- Aayaaoijat id. २ saPToMbar २०१२ saa[- SauBa maMgala kayaa-laya AapTopaDI‚ badlaapur yaa izkaNaI palak pircaya maoLavaa va gauNavaMt ivaVaqaI- sanmaana samaarMBaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa ]dGaaTk mhNaUna Saala‚ EaIfL‚ sanmaanaicanh va sanmaanap~ do}na maanyavaraMcyaa SauBahsto sanmaainat krNyaat Aalao.
 • Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa ‘ha}sa Aa^f laa^D-sa laMDna’ yaoqaIla ena.Aar.Aaya vaolfoAr saaosaayaTI Aa^f [MDIyaa ³r.´ yaa saMsqaocyaa vatInao “maha%maa gaaMQaI gaaolD maoDla– २०१२” ha purskar GaaoiYat k$na SauËvaar १२ Aa^@Taobar २०१२ raojaI sanmaanaanao yau–ko yaoqao ‘raola Aa^f [MDIyaa’ cyaa vatInao doNyaacao jaahIr kolao.sadr purskar %yaaMcyaa vatInao Da^.Saah yaaMnaI isvakarlaa.
 • naaiSak yaoqaIla ‘rivadasa maaga- prIvaaraMtfo-’ rivavaar id. ७ Aa^@Taobar २०१२ raojaI kalaIdasa klaa maMdIr‚ naaiSak yaqao par pDlaolyaa Bavya kaya-Ëmaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa maa.samaajaklyaaNamaM~I EaI.babanarava Gaaolap‚ jaoYz saaihi%yak rivad`M baagaDo va maanyavaraMcyaa SauBahsto raYT/Iya “samaajar%na purskaranao” p`SastIp~¸ puYpgaucC¸ Saala va EaIfLasahIt sanmaanaicanh do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • PauNao yaoqaIla ‘jaya gau$d%t saovaa saMsqaotfo-’ rivavaar id. २१ Aa^@Taobar २०१२ raojaI maraza caoMbasa-‚ puNao yaqao par pDlaolyaa Bavya kaya-Ëmaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa EaImaMt dgaDUSaoz hlavaa[- gaNaoSa maMdIracao ³AQyaxa´ maa.ASaaokrava gaaoDsao va p`mauK pahuNao EaI.EaIkaMt iSaraoLo ³maa.sqaayaI saimatI AQyaxa puNao ma.na.pa´ yaa maanyavaraMcyaa SauBahsto rajyastrIya “samaajasaovaa gaaOrva purskaranao” p`SastIp~¸ puYpgaucC¸ Saala va EaIfLasahIt sanmaanaicanh do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘naxa~acaM doNaM kavyamaMca’ tfo- toravaI rajyastrIya EaavaNaI kavya maOfla puNao yaoqao ]%saahat par pDlaI. %yaa kaya-Ëmaat ipMprI­icaMcavaD manapacyaa mahapaOr saaO.maaoihnaI laaMDo yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “kvaI r%na purskaranao” sanmaainat krNyaat Aalao. %yaavaoLI maMcaavar naxa~acaM doNaMcao AQyaxa rajaoMd` saaonaavaNao¸ ]Vaojak kRYNakumaar gaaoyala¸ jaoYz kvaI baSaIr maujaavar¸ p`a.SaaMtarama ihvaraLo¸ sadaiSava kucaokr AadI maanyavar ]pisqat haoto.
 • ‘kaokNa BaumaI p`itYzana’ cyaa vatInao id.०४ jaanaovaarI २०१३ to ०७ jaanaovarI २०१३ yaa kalaavaQaIt gaaorogaava yaoqao Aayaaoijat ‘glaaobala kaokNa’ yaa AaMtrraYT/Iya mahao%savaat Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana yaa saMsqaocyaa vatInao baoraojagaar naaokrIsaazI p`ya%na mhNaUna ‘naaokrI naaoMdNaI AiBayaana’ rabaivalyaaba_la AQyaxa d.ma.saukqanakr va kaya-Qyaxa saMjaya yaadvarava yaaMcyaa SauBahsto sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘maanava saovaa ca^irTobala A^nD maoDIkla T/sT’ mauMba[- cyaa १२ vyaa vaQaa-pna idnaainaima%t Aayaaoijat ivarar yaoqaIla kaya-Ëmaat vasa[- ivarar Sahr mahanagarpailakocao p`qama mahapaOr maa.EaI.rajaIvajaI paTIla yaaMcyaa ]pisqatIt¸ nagarsaovak ivalaasa caaorGao¸ SaamasvaI Baaosalao¸ iSavaajaI inakaDo va nagarsaovak inatIna mauLo yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa “samaajar%na purskaranao” gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘maataoEaI laxmaIbaa[- kdma smaRtI maMca’ icapLUNa yaa saovaaBaavaI saMsqaocyaa vatInao Aamadar sadanaMd cavhaNa va AQyaxa saMjaya SaaMtarama kdma yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa samaajaatIla ]llaKnaIya kayaa-ba_la Baartr%na Da^.baabaasaahoba AaMbaoDkr “laaokima~ sanmaana purskaranao” gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘maO~oyaI fa}MDoSana’ yaa SaOxaiNak¸ saamaaijak va saaMskRtIk saMsqaotfo- rajyastrIya kivata spQao-t sahBaagaI hao}na ]pisqataMnaa Ajaramar kivata saadr kolyaap`tI saMsqaocao AQyaxa¸ saicava va Kijanadar yaaMcyaa ]pisqatIt maanyavaraMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa }kRYT kvaI mhNaUna gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘EaI AxarQana ~Omaaisakatfo-’ Aayaaoijat kolaolyaa saaO.laIlaata[- caaogalao kivata spQao-t Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa rajao…Aamhalaa trIhI jagaaMva laagatM ² yaa kivatolaa rajyastrIya iWtIya parItaoYaIkanao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘huta%maa ApMga bahu]ddoiSaya ivakasa klyaaNakarI saMsqaa’ AaogalaovaaDI­kraD saMsqaotfo- Aayaaoijat Ba@tIinavaasaÊ A@klakaoT yaoqao eka purskar ivatrNa saaohLyaamaQyao maa.Saoz naanajaIBaa[- iKmajaIBaa[- z@krÊ zaNaavaalaa yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa rajyastrIya “A@klakaoT BaUYaNa purskar” do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘rajagaja-naa p`itYzaNa’ mauMba[- tfo- maaMDvaI kaolaIvaaDa yaoqaIla iSavanaorI saBaagaRh yaoqao rivavaar id.३१ maaca- २०१३ raojaI Aayaaoijat eka kaya-Ëmaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘Da^.iva{la madNao saaosaayaTI ilaTrocar laa[-T fa^r valD-’ dusa­yaa maanava AiQakar gaaolamaoja pirYadÊ saatara­२०१३ yaa kaya-Ëmaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaI Baaga Gaotlyaa baddla p`SastIp~¸ saRtIicanh do}na sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘huta%maa ApMga bahu]ddoiSaya ivakasa klyaaNakarI saMsqaa’ AaogalaovaaDI­kraD saMsqaotfo- Aayaaoijat rivavaar २६ mao २०१३ raojaI pnavaola yaoqao gaaoKlao ha^la maQyao Aayaaoijat rajyastrIya tRtIya kaokNa gaaOrva purskar ivatrNa saohLyaamaQyao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa saaih%ya gaaOrva purskaranao maa.Kasadar ramaSaoz zakUr¸ pnavaola cyaa nagaraQyaxaa saaO.caa$iSalaa Grt va [tr Anya maanyavaraMcyaa hsto gaaOrivaNyaat Aalao.
 • २६ Aa^gasT २०१३ raojaI dadr yaoqaIla eka kaya-Ëmaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaI kolaolyaa saamaaijak¸ saaihi%yak va rajakIya kayaa-caI ivaYaoSa dKla Gaot ‘saMivaQaana gaaOrva samaajaBaUYaNa purskar’ do}na sanmaainat karNyaat Aalao. Sadr p`saMgaI maanyavaraMmaQyao Aamadar Baa[- jagatap¸ maa.Kasadar iba`gaoDIAr sauiQar saavaMt¸ A^D.vaYaa-ta[- doSapaMDo¸ saaO.]Yaata[- drDo AadI maanyavar ]pisqat haoto.
 • ‘AYTgaMQa’ yaa saMsqaocyaa vatInao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMnaI kolaolyaa saamaaijak va saaihi%yak yaaogadanaabaddla jaoYz samaajasaovak Saoz naanajaIBaa[- z@kr zaNaavaalaa AaiNa gaujaratcao Aamadar baccauBaa[- pTola yaaMcyaa SauBahsto ‘rajyastrIya samaajagaaOrva’ ha purskar do}na sanmaainat karNyaat Aalao.
 • ‘AamhI saatarkr’ yaa saatara ijalhyaacyaa savaa-t maaozyaa saMGaTnao tfo- SauËvaar id.१८ Aa^@Taobar २०१३ raojaI baaorIvalaI yaoqaIla p`baaoQanakar zakro naaTyagaRhat vasaMtrava doSamauK¸ &anaoSvar vaaMgaDo¸ p`kaSa sauvao-¸ nagarsaovak iSavaa SaoTTI va AiBanao~I saivata p`BauNao yaa maanyavaraMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa maanaacaa rajakIya va saamaaijak xao~atIla ‘saataraBaUYaNa’ ha purskar do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘AaobaIsaI paTI- Aa^f [MiDyaacyaa’ vatInao gau$vaar id.२६ saPToMbar raojaI praola yaoqaIla damaaodr ha^la yaoqao maanyavaraMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saamaaijak kayaa-baddla va laaokaMmaQyao ip`ya AsalyaamauLo raYT/Iya pdvaI ‘laaoknaoto’ hI purskaracyaa $pat p`dana k$na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘dixaiNak mauMba[- p`osa imaDIyaa A^vaaD- २०१४’ yaa sa%kar samaarMBaat maanyavaraMcyaa ]pisqatIt rivavaar २९ iDsaoMbar २०१३ raojaI p`baaoQanakar zakro ha^la yaoqao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa ‘]%kRYT samaajasaovak’ ha purskar do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘ipkla [MTrnaoT va Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana’ yaaMcyaa sahyaaogaanao navalaoKl AaiSaYa inanagaurkr yaaMcyaa sT/galar yaa pustkacyaa p`kaSana saaohLyaainaima%t Aayaoijat ‘iflma [MDsT/I ek krIyar’ yaa ivaYayaavar mau@tcacaa- JaalyaanaMtr AiBanaoto ivajau KaoTo¸ AiBajat panasao¸ Aimatraja¸ rahula BaatNakr¸ saaOima~ paoTo yaaMcyaa ]pisqatIt sanmaainat k$na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘AxargaMQa’ yaa k^laIga`^fI [MsTITyauT tfo- SauËvaar id.२० iDsaoMbar २०१३ raojaI saup`isaQd ica~karva laoKk ivajayaraja baaoQanakar¸ jaoYz kvaI–saihi%yak p`a.ASaaok baagavao yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa smaRtIicanh¸ sanmaanap~¸ puYpgaucC¸ EaIfL va Saala do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘saaonaI TI.vhI ca^naola’ cyaa imaSana mauMba[- kaya-ËmaaAMtga-t ‘saIAayaDI’ Qaaravaaihkcyaa p`maaoSana p`saMgaI AiBanaoto iSavaajaI saaTma yaaMcyaa SauBahsto ]%kRYT samaajasaovak ha ]llaoinaya purskar Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa saamaaijak va saaihi%yak xao~atIla kaayaa-baddla p`dana krNyaat Aalaa. ‘saaonaI TI.vhI ca^naola’ cyaa imaSana mauMba[-cyaa TIma nao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa vaobasaa[-Tva$na %yaaMcyaa kamaacaI dKla Gao}na sadr purskar p`dana kolaa Aaho.
 • ‘maharaYT/ cama-kar prIYad’ yaa saMsqaotfo- saaomavaar id.७ eip`la २०१४ raojaI inavaR%t Aaya.pI.esa.AiQakarI va gauMDaMcao kd-nakaL zrlaolao maa.EaI.vaaya.saI.pvaar va manasaocao raojagaar va svayaMraojagaar cao AQyaxa EaaI.sauinala basaaKo~o yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa cama-kar samaajyaamaQao kolaolyaa samaajaatIla prIvat-navaadI ivacaaraMnaI p`orIt hao}na ivaYaoSa kamaigarIbaddla %yaaMnaa smaRtIicanh¸ sanmaanap~¸ puYpgaucC¸ EaIfL va Saala do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘saaxaIdar p`kaSana’ va ‘Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa fa}MDoSana’ yaa saamaaijak saMsqaotfo- SanaIvaar id.६ saPToMbar २०१४ raojaI par PaDlaolyaa Bavya purskar saaohLyaat maanyavar p`isaQd ica~pT idgdSa-k rajad%t¸ AiBanaoto ikSaaor p`Qaana va Da^.ivajayaa vaaD yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa ‘navar%na’ hya purskaranao gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘naxa~acaM doNaM kavyamaMca’ puNao yaoqaIla saMsqaotfo- rivavaar id.२१ saPToMbar २०१४ raojaI EaavaNaI kavya maOfIla Aayaaoijat krNyaat AalaI haotI. %yaa inaima%tanao gaaOrva smaRtI purskar २०१४ cao Aayaaojana kolao haoto. yaa kaya-Ëmaat maanyavaraMcyaa SauBahsto %yaaMcyaa Aaplaa ]dyaaoga vyaavasaaya saaMBaaLUna hI kavyamaMcaavar manaapasauna p`oma krt Asalyaanao f@t ]dyaaojakaMnaa idlaa jaaNaara ha maanaacaa ‘gaaOrva smaRtI purskar २०१४’ Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa do}na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘fUlao SaahU AaMbaoDkar ekta saimatI’ maharaYT/ rajya raYT/Iya vaR%%ap~ saaPtaihk bauQd saMdoSa Aayaapijat raYTI/ya samata sanmaana saMmaolana २०१४ yaa kaya-Ëmaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa SauËvaar id. २८ naaovhoMbar २०१४ QauLo yaoqao raYT/Iya laaokima~ purskaranao gaaOrivaNyaat Aalao sadr saMsqaocao AQyaxa EaIkRYNa inaMbaajaIrava baoDsao yaaMnaI maanyavaraMcyaa ]pisqatIt Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa samaajakayaa-caa gaaOrva krNyaat Aalaa.
 • imailaMd saMsqaa ³gaaOtma nagar´ iSaMdo saMcaailat laaokrMjana klaa maMDL¸ SaaKa iSaMdo yaaMcyaa saMyau@t ivaVmaanao Aayaaoijat rajyastrIya AadSa- gaaOrva purskar AiBanava ]pËma २०१४ yaakaya-Ëmaat naaovhoMbar २०१४ raojaI Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa kayaa-caa gaaOrva krIt maanyavaraMcyaa ]pisqatIt ‘AadSa- gaaOrva purskar २०१४’ nao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • maa}laI p`baaoiQanaI¸ malakapur­kraD yaaMcyaavatInao yaSavaMtrava cavhaNaÀsaaiva~Ibaa[- fulao kRt&ta gaaOrva purskaraMtga-t Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcaI ‘AadSa- samaajar%na’ mhNaUna purskar do}na gaaOrivaNyaat yaoNyaacao laoKI p~ Aalao prMtU vyasttocyaa karNaastva %yaacaa laaBa Gaota Aalaa naahI.
 • ‘AgnaIpMK bahu]ddoiSaya saMsqaa’¸ Akaolaa Aayaaoijat rivavaar id.१४ iDsaoMbar २०१४ raojaI eka Bavya sa%kar samaarMBaamaQyao maanyavar Da^.ASaaok AaoLMbao¸ saMjay itkaMDo va Aamadar rNajaIt paTIla ]pisqatIt samaajasaovak Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa raYT/Iya laaokr%na purskar २०१४ nao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • Bagavaana EaI.ijavhoEvar gaaOrva purskar saimatIcyaa vatInao Ainala jaaMBaLo ima~ maMDL¸ saamaaijak pirvat-na caLvaL cyaa purskar ivatrNa saaohLyaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa p`mauK pahuNao mhNauna AamaMi~t k$na %yaaMcyaa BarIva kayaa-baddla saMt raoihdasa gaaMrva purskar २०१४ nao %yaaMnaa sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘AanaMd klyaaNakarI saamaaijak saMsqaa³rija.´’¸ yaa saMsqaocyaa vatInao rivavaar id.११ jaanaovaarI २०१५ raojaI DaoMibavalaI yaoqaIla raoTrI @laba ha^la maQyao par pDlaolyaa ‘AamhI Asao GaDlaao’ yaa pustkacyaa p`kaSana saaohLyaat %yaacaI p`stavanaa ilahlyaabaddla kRt&ta vya@t k$na Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘daSa-ivak mauMba[- p`osa imaDIyaa AvaaD- ­ २०१५’ yaa Bavya ASaa purskar ivatrNa saaohLyaat p`mauK pahuNao mhNuna saMbaaoiQat k$na Da^.SaaMtarama karMDo yaaMcyaa Da^.SaaMtarama karMDo f^nsa faM}DoSana³rija.´ yaa sasqaolaa ‘baosT ­ ena.jaI.Aao’ purskar p`isaQd gaayak ]dIt naarayaNa va iflma AiBanaota maustak Kana yaaMcyaa ]pisqatIt gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘Ainala jaaMBaLo ima~ prIvaar³maharaYT/´’¸ yaa saMsqaocyaa vatInao rivavaar id.१८ jaanaovaarI २०१५ raojaI dadr yaoqao par pDlaolyaa purskar ivatrNa saaohLyaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa ‘saaih%ya r%na purskar ­ २०१५’ p`dana k$Na maanyavaraMcyaa hsto gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘tojaisvanaI p~kar saMGa va saamaaijak saMsqaa’ poNa cyaa vatInao Sainavaar id.२४ jaanaovaarI २०१५ raojaI zaNao yaoqaIla purskar ivatrNa saaohLyaat Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa %yaaMcyaa samaajakayaa-caI paocapavatI mhNauna ‘tojasvaI samaaja gaaOrva purskar ­ २०१५’ p`dana k$Na maanyavaraMcyaa hsto gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘mauMba[- saMQyaa’ yaa inaiBa-D vaR%tpa~acyaa vaQaa-pna idnaainaima%t gaaorogaava‚ mauMba[- yaoqao id.१६ eip`la २०१५ raojaI Aayaaoijat purskar ivatrNa saaohLyaat maanyavaraMcyaa SauBa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa mauMba[- saMQyaa saovaaidp purskaranao sanmaainat krNyaat Aalao.
 • ‘tojaisvanaI ga`up’ yaa saamaaijak saMsqaocyaa vatInao pnavaola yaoqao Aayaaoijat id.१२ eip`la २०१५ raojaI rajyastrIya purskar ivatrNa saaohLyaa samaajasaovak naanajaIBaa[- z@kr‚ Aamadar p`SaaMt zakUr va [tr maanyavaraMcyaa ]pisqatIt saMsqaocyaa AQyaxaa tnaujaa vaaNaI yaaMcyaa hsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa tojaisvanaI sanmaana purskar p`dana k$na gaaOrivaNyaat Aalao.
 • ‘Baartmaata bahu]ddoSaIya ivakasa saMsqaa’ Aayaaoijat id.१४ foba`uvaarI २०१५ raojaI laasalagaava‚ naaiSak yaoqao eka Bavya purskar ivatrNa saaohLyaat maanyavaraMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa saaMskRitk gaaOrva purskaranao yaoqaoicat gaaOrivavyaat Aalao.
 • ‘samaqa- maihlaa ca^rITobala T/sT’ mauMba[-cyaa vatInao rivavaar id. १२ jaulaO २०१५ raojaI dadr‚ mauMba[- yaoqao eka purskar ivatrNa saaohLyaat saaihi%yaka maoGanaa saanao‚ Da^.maMgalaa prba‚ Da^.baYaa- JaMvar va [tr maanyavaraMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa saMskar jyaaot yaa purskaranao gaaOrivavyaat Aalao.
 • ‘baabau jagajaIvana rama klaa saMskRtI tqaa saaih%ya AkadmaI’ Aayaaoijat idllaI yaoqaIla Bavya kaya-Ëmaat id. १० jaulaO २०१५ raojaI maajaI laaoksaBaa AQyaxaa maIrakumaarI yaaMcyaa SauBahsto Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa maanaacaa baabau jagajaIvana rama AaMtrraYT/Iya purskaranao gaaOrivavyaat Aalao.
 • ‘maO~I saMsqaa’ mauMba[-cyaa vatInao id. २४ Aa^@Taobar २०१५ raojaI maa.raYT/ptI Da^.e.pI.jao. Abdula klaama yaaMcyaa smarNaaqa- rajyastrIya saamaaijak kaya-kta- purskaranao gaaOrivavyaat Aalao.
 • ‘BaartIya purskar ivajaoto saMGa’ yaa sasqaocyaa vatInao rivavaar id. २५ Aa^@Taobar २०१५ raojaI maanyavaraMcyaa vatInao Da^.SaaMtarama karMDo yaaMnaa raYT/Iya saamaaijak nyaaya purskar p`dana k$na gaaOrivavyaat Aalao.